adTT

Cena tepla v Humpolci se v roce 2019 nezvyšuje


Dne 7.2.2019 se za účasti místostarosty města Ing. Bruknera uskutečnilo v konferenčním sále hotelu Fabrika pravidelné setkání TS Humpolec s.r.o. se svými odběrateli
„Tepla a TUV“.
Zástupci jednotlivých domů – SVJ, SBD a městských zařízení byli seznámeni
s technickými opatřeními provedenými v roce 2018 a s plánovanými investicemi ve všech čtyřech městských kotelnách v nejbližší době. Co přítomné pochopitelně nejvíce zajímalo, byla cena tepla pro rok 2019. Ta byla vyhlášena ve výši 549 Kč vč. DPH za 1 GJ a zůstala na úrovni roku 2018.
Tepelné hospodářství v Humpolci se v posledních letech dostala na novou úroveň. Jednak díky ekonomickým nákupům plynu, modernizací všech plynových kotelen spojených
s přechodem na kotle s efektivnějším spalováním plynu, ale rovněž díky úzké spolupráci
s firmou ČEZ  Energo, která je v rámci koncernu ČEZ zodpovědná za hledání alternativního zdroje výroby elektřiny a tepla. Zprovozněné kogenerační jednotky
ve 3 kotelnách dávají jistotu, že poskytované služby našim odběratelům zajistí služby
na vysoké úrovni a za konkurenceschopné ceny. V roce 2018 jsme nakoupili od firmy ČEZ celkem 17,3 tis. GJ tepla, to je 50% veškerého potřebného tepla, které pro své odběratele potřebujeme zajistit. Toto teplo se nakupuje levněji, než sami v kotelnách dokážeme vyrobit. Všechna dlouhodobě přijímaná opatření mají za následek, že se nám doposud dařilo ceny tepla postupně snižovat. Od roku 2013 cena tepla v Humpolci poklesla z 673 Kč za 1 GJ na současných 549 Kč, což je o více jak 17%. Vezme-li do úvahu míru inflace
za těchto 5 let, je pokles ceny tepla o to výraznější. I přes výrazné zdražování energetických komodit, mezd, tak díky všem přijatým opatřením se podařilo cenu tepla a TUV udržet
a rovněž nepředpokládáme cenový pohyb směrem nahoru ani v roce 2020.
V r. 2018 jsme vyrobili 34,6 tis. GJ tepla. Pro názornost, v roce 2017 to bylo 37, 3 tis., v roce 2016 36,5 tis. GJ.  Vyrobíme tolik tepla, kolik naši odběratelé potřebují. Výroba
a prodej tepla je závislá především na úrovni zimy a na opatřeních, které si odběratelé vykonají na svých objektech, např. kvalitou zateplení domů. Nezanedbatelný vliv na odběr tepla má ekonomické chování občanů.
Místostarosta města Ing. Brukner v diskuzi zdůraznil velký zájem města o stabilní
a ekonomické fungování centrálního vytápění
, na které je krom řady městských organizací napojeno více jak 1/3 obyvatel Humpolce  a  podpořil směr ve výrobě tepla v Humpolci.  Další diskutující Ing. Linhart, člen Rady vlády pro energetickou
a surovinovou strategii z pracovní skupiny teplárenství a předseda Asociace dodavatelů tepla a technologií ČR
, obsáhle seznámil přítomné se současnou tendencí při výrobě tepla v ČR. Varoval před neuváženými kroky při změně technologii nabádal SVJ, aby nepodlehly nátlaku firem prodávající nové technologie
a místo osvědčené technologie si nepořizovali kombinaci tepelných čerpadel se solárními panely.
Ty jsou pro oblast Vysočiny absolutně nevhodné a v konečném efektu vyrobené teplo je podstatně dražší.  Toto však poznají až po roce provozu, a jelikož jsou to často investice tak vysoké, že zpětné kroky jsou už prakticky nevratné. Ocenil koncepci a strategii tepelného hospodářství v Humpolci, kdy dosahujeme podprůměrných cen v ČR na vytápění 1 m2 podlahové plochy bytu. Další úspory je nutné hledat
i v rozvodech TUV v jednotlivých domech, které jsou často nezaizolované a tím dochází
k nežádoucím ztrátám tepla.  Na další úspory upozornili zástupci SBD a vidí je v časovém zkrácení cirkulace TUV do systému. Většina občanů podle jejich vyjádření nepotřebuje TUV v nočních hodinách, a pokud jednotlivé domy ji potřebují, mají si vytvořit vlastní zásobníky teplé vody, které by umožňovaly dodávky vody i v nočních hodinách.
Snahou TS Humpolec je udržet tepelné hospodářství ve městě na vysoké úrovni. Současný systém zajišťuje minimální počet zdrojů znečištění ovzduší ve městě.

Ing. Jaroslav Viktora, Technické služby Humpolec, s.r.o.

Zdroj:
Radniční listy – občasník, vydává Město Humpolec, Horní nám. 300; Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem – MK ČR E 14430. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru