adTT

Energetická bezpečnost ČR – Surovinová bezpečnost: Poradíme si s rostoucí energetickou závislostí ČR?

Dne 18.11.2015 se zúčastnila Asociace dodavatelů tepla a technologií čtvrtého diskusního setkání z cyklu Energetická bezpečnost ČR na téma „Surovinová bezpečnost: Poradíme si s rostoucí energetickou závislostí ČR?“

Česká republika si v energetice musí uchovat vysokou míru nezávislosti, a to zejména v oblasti elektřiny. Zároveň si musí udržet pozici, kdy je pro okolní země potřebným partnerem. Tím si zajistí silnou vyjednávací pozici pro prosazování své domácí energetické politiky. Tak zní jeden z mnoha výstupů, které vzešly z diskusního setkání Institutu pro veřejnou diskusi na téma Surovinová bezpečnost: Poradíme si s rostoucí energetickou závislostí ČR?
Záznam z diskusního setkání       

DISKUSE SE ZÚČASTNILI:
Premiér BOHUSLAV SOBOTKA připomněl, že všechny klíčové dokumenty jsou schváleny a v tuto chvíli je důležité, aby se začala realizovat Státní energetická koncepce. „Z hlediska ČEZ je jeho role zajistit prodloužení provozu Dukovan, připravit výstavbu nového bloku rovněž v Dukovanech a třetím úkolem je zajištění dlouhodobějších zásob jaderného paliva,“ řekl předseda vlády.

Generální ředitel ČEZ DANIEL BENEŠ hovořil mimo jiné o tom, jak ovlivní tradiční energetiku decentralizace a obnovitelné zdroje. „Proměnlivá výroba z obnovitelných zdrojů znamená potřebu vyšší flexibility pro tradiční zdroje. Postupně bude narůstat význam rychlého zvyšování a snižování výkonu pro bezpečné a stabilní dodávky energie,“ uvedl šéf ČEZ.
Prezentace zde.

„Zásoby dovážených energetických zdrojů bychom měli mít v takovém množství, které je přiměřené jejich podílu v energetickém mixu,“ tvrdí poradce ministra průmyslu PAVEL ŠOLC. Zdrojový mix by podle něj měl být diverzifikovaný s významným podílem domácích a kvazidomácích zdrojů.
Prezentace zde.

PAVEL KAVINA, ředitel odboru odbor surovinové politiky ministerstva průmyslu, konstatoval, že nové trendy se dnes rodí mimo Evropu. Typickým příkladem je břidlicový plyn „Je třeba tyto trendy pečlivě sledovat a analyzovat, protože nás zásadně ovlivňují,“ upozornil Kavina.
Prezentace zde.

JAROSLAV MÍL v panelové diskusi kladl mimo jiné důraz na zvýšení strategické důležitosti České republiky pro ekonomicky a politicky nejvýznamnější země a dále na soběstačnost České republiky v elektroenergetice. „S ohledem na rostoucí nestabilitu bychom měli být v krizových stavech schopni provozovat naši energetickou soustavu jako ostrovní systém,“ tvrdí bývalý prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Pokud by se nám nepodařilo nakoupit jaderné palivo ve světě, jsme teoreticky schopni vyrobit si ho sami. Zmínky o vybudování vlastního závodu na výrobu paliva už dokonce zazněly,“ uvedl ALEŠ JOHN, expert na jadernou energetiku a bývalý ředitel JE Dukovany.

„V České republice očekáváme významný nárůst obnovitelných zdrojů, který bude hnán především výrobou z fotovoltaických elektráren, kde budou hrát roli bateriové systémy. Pokud by se to podařilo, tak tím významně přispějeme k energetické bezpečnosti,“ zmínil v panelu JOSEF ŽÁDNÍK , senior manažer, PwC Česká republika.

Předkládáme vám závěry ze čtvrtého diskusního setkání z cyklu Energetická bezpečnost ČR na téma „Surovinová bezpečnost: Poradíme si s rostoucí energetickou závislostí ČR?“
K tezím je možno vyjádřit svůj nesouhlas zde (označením dané teze), příp. zaslat vlastní tezi, a to do 3. prosince 2015. Stanovisko opinion poolu bude zveřejněno na internetových stránkách www.ivd.cz


Energetiku dnes významně mění decentralizace a rozvoj obnovitelných zdrojů. Tradiční energetika stagnuje, avšak zůstává nepostradatelnou částí energetiky. I Německo, které je tahounem energetické revoluce a největší podporovatel obnovitelných zdrojů v EU, bude ještě za deset let stále vyrábět více než polovinu elektřiny z tradičních zdrojů. Potřeba konvenčních kapacit se s rozvojem obnovitelných zdrojů snižuje velmi pomalu kvůli nutnosti záloh pro případ nepříznivého počasí.

Česká republika má právo určit si sama takový energetický mix, který považuje za správný, nicméně musí brát ohledy na své sousedy, spolupracovat s nimi a mít čitelnou energetickou politiku. Česká energetika má za cíl stát se kompetentní součástí společného energetického trhu. Vláda ve většině bodů podpořila Bílou knihu a podepsala politickou deklaraci 12 zemí EU o regionální spolupráci v oblasti zabezpečení dodávek elektřiny v rámci evropského vnitřního trhu.

Jádro a obnovitelné zdroje jsou schopny zásadním způsobem přispět k zajištění bezpečnosti dodávek energie a k plnění závazků ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů za předpokladu trvalého zajištění dostatečné disponibility jaderného paliva a dostatečných skladovacích a regulačních možností pro obnovitelné zdroje. Díky možnosti předzásobení na několik let je jádro považováno za kvazidomácí zdroj. V příštích desetiletích sehraje klíčovou roli jako náhrada za hnědé uhlí, které je dnes hlavním domácím zdrojem energie, ale vzhledem k jeho omezeným zásobám a také klimatické politice bude podíl hnědého uhlí významně klesat.

Z hlediska dostupnosti jaderného paliva je třeba začít plnit úkol vyplývající z Aktualizované energetické koncepce, tj. navýšit do roku 2020 zásoby paliva v Dukovanech a Temelíně na čtyři roky provozu. Předzásobení jaderným palivem je úkol pro provozovatele jaderných elektráren – Skupinu ČEZ. Díky skladovacím kapacitám je to technicky proveditelné, je ale potřeba takový krok vyjednat obchodně s dodavatelem paliva. Podle generálního ředitele ČEZ Daniele Beneše je to splnitelný úkol.

Téma energetické a surovinové bezpečnosti v poslední dekádě nabralo na významu. Ve světě se soupeří o čím dál tím více specifické suroviny, jejichž dostupnost či nedostupnost přímo limituje technologický vývoj dané země. V ČR nemáme dostatek informací o tom, zda jako stát těmito zdroji disponujeme či nikoliv (ČR byla v 60., 70. a 80. letech geologicky prozkoumána jen na „tradiční“ suroviny), nutně potřebujeme tyto znalosti rozšířit, aby to nelimitovalo náš vědecko-technický rozvoj a ekonomický růst.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru